Aquahit's Blog


ДОБРЕ ДОШЛИ

Здравейте приятели,

Този блог е създаден специално за Вас, да Ви информира за видовете води, техния химичен състав, както и за ползата им върху здравословното ни състояние.

В този блог имате възможност да давате мнения и препоръки!

Надяваме се, че ще Ви бъдем полезни с информацията, която предоставяме на Уважаемия клиент!

Вашето удовлетворение е в наши ръце!


ИНТЕРЕСНО

В България има общо 225 находища на минерални извори. За условията на Южна България те са 148, а за Северна – 77. В Южна България преобладават естествените находища, а в Северна България – чрез сондаж.

Лечебните свойства на българските минерални води са били познати още в дълбока древност. Край минерални извори са съграждани балнеолечебници: Хисар, Кюстендил, Бургаски минерални бани, Сапарева баня, Сливенски бани, София и др.

По химичен състав минералните води се поделят на слабо минерализирани ( до 2 g/l), умерено минерализирани ( 2 до 15 g/l), силно минерализирани ( 15-30 g/l), разсолни ( 30-60 g/l) и силно разсолни ( над 60 g/l). Според химичния си състав минералните води се делят на без балнеологични съставки, сулфидни, радонови, сулфатни, хидрокарбонатни, хлоридни и въглекисели. По отношение на газовия им състав принадлежат към азотната, морската и въглекиселата провинция.

Въпреки лекувитите си свойства  натуралната минерална вода е желателно да се редува с трапезна вода. Ето защо Ви предлагаме Уважаеми клиенти широка гама от води и предоставяме възможност сами да избирате и редувате според личните си потребности и желания.

Наименованията, които се използват за бутилираните води, са:

-„натурална минерална вода“ – за минерална вода, която произхожда от подземен воден обект (находище), добива се от един или повече естествени извори или изкуствено изградени водовземни съоръжения, има строго определен и постоянен (в рамките на естествените колебания) дебит, температура, минерален състав, съдържание на микроелементи и други компоненти, които й придават специфични свойства и я отличават от обикновената питейна вода;

„изворна вода“ – за вода, която произхожда от подземен воден обект, който не е находище на минерална вода, добива се от един или повече естествени извори или изкуствено изградени водовземни съоръжения, по микробиологични, физико-химични, химични и радиологични показатели е подходяща за питейна употреба в нейното натурално състояние, при производството й са спазени изискванията на наредбата и се бутилира в района на водоизточника в предприятие, свързано с директна тръбопроводна връзка с водоизточника;

-„трапезна вода“ – за всяка вода от подземен или повърхностен водоизточник, третирана или нетретирана, която отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30 от 2001 г.), но не отговаря на изискванията за натурална минерална или изворна вода и при производството й са спазени изискванията на наредбата;

-„натурална минерална вода – естествено газирана“ – за минерална вода, която в природното си състояние съдържа въглероден диоксид, като количеството му, съдържащо се в бутилираната вода, независимо от това дали е прилагана декантация или не, е същото (в рамките на обичайните граници на отклонение), както във водата при водоизточника; в това определение се включват и натуралните минерални води, при които повторно е въведен въглероден диоксид, произхождащ от същия водоизточник, в количество равно на това, което е отделено в хода на техническите операции при бутилирането;

-„натурална минерална вода – догазирана с газ от водоизточника“ – за минерална вода, която е газирана допълнително с въглероден диоксид, произхождащ от същия водоизточник, и количеството му, съдържащо се в бутилираната вода, независимо от това дали е прилагана декантация или не, е по-голямо от това във водата от водоизточника;

-„натурална минерална вода – газирана“ – за минерална вода, която съдържа въглероден диоксид, който е разтворен допълнително във водата и не произхожда от водоизточника, от който е водата;

-„натурална минерална вода – напълно дегазирана“ или „натурална минерална вода – частично дегазирана“ – за минерална вода, която при бутилирането е преминала съответната обработка;

-„изворна вода – газирана“ или „трапезна вода – газирана“ – за изворна или трапезна вода, в която изкуствено е добавен въглероден диоксид, който се отделя спонтанно и видимо при нормална температура и налягане;

-„сода“ – за газирана трапезна вода, която съдържа допълнително прибавен натриев хидрогенкарбонат повече от 570 mg/l.

Таблица за дневния прием на течности според възрастта

Бебета                                    Дневен прием мл/кг (на тялото)

0-2 месеца                                             130-180

3-5 месеца                                             130-180

6-11 месеца                                           120-145

Деца

1-3 години                                             115-125

4-8 години                                             100-110

9-12 години                                               70-85

13-14 години                                             50-60

Тийнейджъри

15-18 години                                             40-50

Възрастни                                                20-45

Бременни                                                 20-45

Кърмачки                                                 20-45


СЪСТАВ И СВОЙСТВА НА ТРАПЕЗНА И МИНЕРАЛНИ ВОДИ

Състав и свойства на трапезна вода Савина

 

 

А. Състав

                   Проба МС*
Нитрити, mg/l                  ‹ 0.005 0.02
Флуориди, mg/l                                     ‹ 0.2 07
Сулфати, mg/l                                       ‹ 1.0 240
Манган, mg/l                               ‹ 0.002 0.05
Арсен,  mg/l                                 ‹ 0.00008 0.005
Натрий, mg/l                             ‹ 2.0 20

 

Съкращението МС означава максимална стойност съгласно „Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели” – Приложение № 7 към чл. 22, ал. 4 „ Бутилирани води, подхолдящи за приготвяне на храна за кърмачета” – ДВ бр. 68/2004г. Знакът „‹ 0.0….” означава, че не се доказва наличие при посочената граница на откриване на метода.

Общ брой на мезофилните аеробни микроорганизми при 20±2ºС за 72ч. 2 КОЕ/см3
Общ брой на мезофилните аеробни микроорганизми при 37±1ºС за 24ч. 0 КОЕ/см3
Колиформи при 37ºС 0/250см3
Ешерхия коли при 44º±0,5ºС 0/250см3
Ентерококи ( фекални стрептококи) 0/250см3
Сулфитредуциращи клострициди 0/50см3
Псеудомонас аеругиноза 0/250см3

 

При производството на трапезна вода “САВИНА”, водата преминава през шест етапа на подготовка и третиране, включващи най – съвременни технологии, като обратна осмоза и озонация. Прилагането на обратна осмоза намалява стотици пъти наличието на соли и минерали във водата, което оказва благоприятно влияние върху обмяната на веществата и храносмилането, подобрявайки функцията на бъбреците и общата секреция на организма.
Допълнителното инжектиране на озон в процеса на бутилиране на вода “САВИНА” отстранявя напълно бактерии, микроорганизми и вируси, намалява количеството на желязо и оксиданти, като стерилността на бутилките е значително по-голяма.
Третирана по този начин трапезна вода “САВИНА” е предназначена за постоянна, неограничена консумация – по всяко време и за всяка възраст.

За всеки здрав човек няма по-добро решение от трапезната вода. Нискоминерализирана и обогатена с озон трапезна вода “САВИНА” е най-сигурният източник на чиста вода. Тя е предназначена за постоянна, неограничена консумация – по всяко време и за всяка възраст.

 

 

Състав и свойства на минерална вода „Пирин Спринг” 

 

 

 

А. Състав

АНИОНИ    mg/l    mmol/l    eg%   КАТИОНИ   mg/l   mmol/l    eg%
F                   3.80 0.200 5.847   NH4 ‹ 0.10 0.000 0.00
Cl                  5.67 0.160 4.676   Li 0.080 0.012 0.344
Br                     Na 65.55 2.851 85.187
J                       K 0.55 0.014 0.420
SO4              26.30 0.274 16.006   Ca 8.42 0.210 12.553
CO3               ‹ 6.0 0.000 0.000   Mg 0.61 0.025 1.495
HCO3             152.00 2.492 72.845   Fe ‹ 0.03 0.000 0.00
HSiO3            1.65 0.021 0.626   Mn 0.00 0.000 0.00
HS                          
NO3            ‹ 0.5 0.000 0.00          
NO2              ‹ 0.05 0.000 0.00          
HPO4           

 

Микрокомпоненти ( mg/l )
Арсен ‹ 0.010   Олово ‹ 0.010
Антимон ‹ 0.005   Селен ‹ 0.010
Кадмий ‹ 0.003   Живак ‹ 0.001
Хром ‹ 0.005   Манган  0.0004
Мед ‹ 0.005   Барий ‹ 0.0002
Никел ‹ 0.020   Бор ‹ 0.050
      Цианиди ‹ 0.010

 

Радиологични показатели
Обща α – аквивност 1.03±0.21 Bq/l
Обща β – активност 0.09±0.02 Bq/l
Радий226 0.07±0.03 Bq/l
Тритий ‹ 1.22 Bq/l-1
Естествен уран ‹ 0.016±0.004 mg/l
Обща индикативна доза 0.028±0.007 mSv/year

 

Микробиологични показатели
Общ брой на мезофилните аеробни микроорганизми при 20±2ºС за 72ч. 0 КОЕ/см3
Общ брой на мезофилните аеробни микроорганизми при 37±1ºС за 24ч. 0 КОЕ/см3
Колиформи при 37ºС и 44.5 ºС 0/250см3
Ешерхия коли при 37 и 44.5 ºС 0/250см3
Ентерококи ( фекални стрептококи) 0/250см3
Сулфитредуциращи клострициди 0/50см3
Псевдомонас аеругиноза 0/250см3

 

Общата минерализация на водата е 0.296 g/l. Характеризира се като студена, слабоминерализирана, хидрокарбонатна натриева и съдържаща флуорид, без санитарно-химични и микробиологични признаци на замърсяване. Съдържанието на изследваните микрокомпоненти е в границите на нормите за минерални води. Контролното ниво на радиологичния показател „обща α – аквивност” е надвишено, поради което съгласно разпоредбите на законодателството е извършена експертна оценка на общата индикативна доза. Съгласно Протокол за контрол на радиологични показатели на вода  № W 003/17.01.2009г. на Орган за контрол от вид А при НЦРРЗ, установената стойност на показателя отговаря на нормативните изисквания. Водата има стабилен физико-химичен състав и свойства и отговаря на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални води, предназначени за питейни цели (ДВ, бр. 68 от 2004г., изм. и доп. бр. 22 от 2005г., бр. 54 от 2006г. и бр. 66 от 2008г.).

Б. Свойства

Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода се определят от нейната хипотоничност и наличието на хидрокарбонатни, натриеви и флуорни йони, както и от персистирането на метасилициева киселина и радон. Питейното балнеолечение с този тип води оказва въздействие основно върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната системи. Спомага за намаляване на хиперацидитета на стомашния сок. Установява се лек холеретичен и холецистокинетичен ефект, водещи до урегулиране на чревната моторика. Усилва се диурезата, което предизвиква увеличаване елиминирането от организма на крайни продукти от обмяната на веществата. Радонът потенцира обмяната на веществата, поради което тези води са благоприятни за прилагане при метаболитен синдром. Наличието на флуор позволява прилагането на минералната вода за кариес профилактика.При продължително използване на водата с тази цел (месеци, години), количеството на приемания флуор не трябва да надвишава 1.5 mg/дневно.

При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: жлъчно-чернодробни (жлъчнокаменна болест, хронични холецистити, холангеохепатити, холангити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.); стомашно-чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити и др.); бъбречно-урологични (бъбречнокаменна болест, хронични пиелонефрити, цистити и уретрити и др.); обменно-ендокринни (обезитас, захарен диабет).

За питейното балнеолечение и балнеопрофилактика е необходимо спазването на строго определени методики и дозировки (количество на приетата вода, температура (35-36˚С) и начини на приемане, продължителност на лечебно-профилактичния курс).

При използване за външно балнеолечение и бланеопрофилактика (след съответно темпериране (35-36˚С)) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: на опорно-двигателния апарат (дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания – артрозоартрити, коксартрози, ревматоиден апарат, анкилозиращ спондилартрит и др.); на периферната нервна система(дископатии, радикулити, полирадикулити, плексити и др.); ортопедични (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния и др.); гинекологични (хронични аднексити, параметрити и др.).

Състав и свойства на минерална вода „Горна Баня” 

 

 

 

А. Състав

АНИОНИ    mg/l    mmol/l    eg%   КАТИОНИ   mg/l   mmol/l    eg%
F                   2.0 0.010 0.55   NH4 0.0 0.000 0.00
Cl                  3.4 0.096 5.29   Li  0.00 0.000 0.00
Br                   0.0 0.000 0.00   Na 37.8 1.685 93.05
J                     0.0 0.000 0.00   K 1.02 0.026 1.44
SO4              26.3 0.274 30.27   Ca 2.0 0.050 5.51
CO3               24.0 0.400 44.10   Mg 0.0 0.010 0.63
HCO3             18.3 0.300 16.54   Fe  0.00 0.000 0.00
HSiO3             3.3 0.043 2.37   Mn 0.00 0.000 0.00
HS                0.0 0.000 0.00          
NO3            1.0 0.016 0.88          
NO2              0.00 0.000 0.00          
HPO4  0.00 0.000 0.00          

 

Микрокомпоненти ( mg/l )
Арсен ‹ 0.050   Олово ‹ 0.010
Антимон ‹ 0.005   Селен ‹ 0.010
Кадмий ‹ 0.003   Живак ‹ 0.001
Хром ‹ 0.050   Манган ‹ 0.50
Мед ‹ 1.000   Барий ‹ 1.0
Никел ‹ 0.020   Бор ‹ 1.0
      Цианиди ‹ 0.070

 

Радиологични показатели
Обща α – аквивност ‹ 0.02 Bq/l
Обща β – активност 0.04±0.01 Bq/l
Радий226 ‹ 30 mBq/l
Тритий ‹ 2 Bq/l
Естествен уран ‹ 0.008 mg/l
Радон222 9.8±0.9 Bq/l

 

Микробиологични показатели
Общ брой на мезофилните аеробни микроорганизми при 20±2ºС за 72ч. ‹ 10 КОЕ/см3
Общ брой на мезофилните аеробни микроорганизми при 37±1ºС за 24ч. ‹ 5 КОЕ/см3
Колиформи при 37ºС 0/250см3
Ешерхия коли при 44º±0,5ºС 0/250см3
Ентерококи ( фекални стрептококи) 0/250см3
Сулфитредуциращи клострициди 0/50см3
Псеудомонас аеругиноза 0/250см3

 

Б. Свойства

Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода се определят основно от нейната изразена хипотоничност, персистирането на метасилициевата киселина в колоидално състояние и в по-слаба степен на сулфатните, хидрокарбонатните и натриеви йони.Балнеолечението с тази вода оказва детоксичен ефект, както при външно, така и при питейно приложение, дължащи се на ниската й минерализация и на метасилициевата киселина. Питейното балнеолечение влияе върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната система. Установява се „нежно” холеретично и холецистокинетично, и подчертано диуретично въздействие. Благодарение на повишената диуреза, от организма се форсира елиминирането на крайни продукти от обмяната на веществата.

При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: бъбречно-урологични (бъбречнокаменна болест, хронични пиелонефрити, състояния след литотрипсия, следоперативни състояния и др.); жлъчно-чернодробни (жлъчнокаменна болест, хронични холецистити, холангити, хонгиохепатити, дискинезии на жлъчните пътища, следоперативни състояния и др.); стомашно-чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити и др.); обменно-0ендокринни (подагра, диабет, затлъстяване); хронични професионални интоксикации, при лица експонирани на вредни вещества от фармацевтичната промишленост.

За питейното балнеолечение и балнеопрофилактика е необходимо спазването на строго  определени методики и дозировки (количество на приетата вода, температура и начин на приемане, продължителност на лечебно-профилактичния курс).

При използване на инхалаторно балнеолечение оказва благоприятно въздействие при хронични неспецифични заболявания на горните дихателни пътища.

При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след съответно темпериране) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: на опорно-двигателния апарат (дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания – артрозоартрити, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит и др.); на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити, полиневрити и др.); на вътрешните органи (на пикочоотделителната система – хронични пиелонефрити с или без калкулоза, цистити, уретрити и др.); на гастроинтестиналния тракт – хронични гастрити, ентероколити, холецистити, хепатити и др.; гинекологични (хронични аднексити, ендометрити, функционални нарушения на менструалния цикъл и др.; дерматологични (хронични неспецифични дрматити).

Състав и свойства на минерална вода „Хисар Милениум”

 

 

А. Състав

АНИОНИ    mg/l    mmol/l    eg%   КАТИОНИ   mg/l   mmol/l    eg%
F                   3.0 0.158 4.47   NH4 0.0 0.000 0.00
Cl                  10.9 0.308 8.73   Li 0.12 0.017 0.49
Br                     Na 72.0 2.909 82.45
J                       K 1.96 0.050 1.42
SO4              31.5 0.328 18.59   Ca 8.3 0.207 11.73
CO3               0.0 0.000 0.00   Mg 1.7 0.069 3.91
HCO3             146.4 2.400 68.01   Fe ‹ 0.03 0.000 0.00
HSiO3            0.5 0.006 0.17   Mn ‹0.0002 0.000 0.00
HS                         
NO3            0.1 0.000 0.00          
NO2              ‹ 0.03 0.001 0.02          
HPO4           

 

Микрокомпоненти ( mg/l )
Арсен ‹ 0.001   Олово ‹ 0.003
Антимон ‹ 0.001   Селен ‹ 0.001
Кадмий ‹ 0.0004   Живак ‹ 0.0001
Хром ‹ 0.005   Манган ‹ 0.0002
Мед ‹ 0.005   Барий  0.002
Никел ‹ 0.002   Бор ‹ 0.05
      Цианиди ‹ 0.01

 

Радиологични показатели
Обща α – аквивност 0.4±0.02 Bq/l
Обща β – активност 0.24±0.04 Bq/l
Радий226 25±6 mBq/l
Тритий ‹ 2 Bq/l
Естествен уран ‹ 0.015±0.002 mg/l
Обща индикативна доза 0.018±0.003 mSv/year

 

Микробиологични показатели
Общ брой на мезофилните аеробни микроорганизми при 20±2ºС за 72ч. 0 КОЕ/см3
Общ брой на мезофилните аеробни микроорганизми при 37±1ºС за 24ч. 0 КОЕ/см3
Колиформи при 37ºС 0/250см3
Ешерхия коли при 44º±0,5ºС 0/250см3
Ентерококи ( фекални стрептококи) 0/250см3
Сулфитредуциращи клострициди 0/50см3
Псеудомонас аеругиноза 0/250см3

 

Общата минерализация на водата е 0.339 g/l. Характеризира се като хипотермална, слабоминерализирана, хидрокарбонатно-сулфатна натриева, силициева и съдържаща флуорид, без санитарно-химични и микробиологични признаци на замърсяване. Съдържанието на изследваните микрокомпоненти е в границите на нормите за минерални води. Контролното ниво по радиологичния показател „обща α – аквивност” е надвишено, поради което съгласно разпоредбите на законодателството е извършена експертна оценка на общата индикативна доза. Съгласно протокол за експертна оценка на обща индикативна доза № G016/2007.03.15 на Лаборатория „Контрол на облъчване на населението”, установена стойност на показателя отговаря на нормативните изисквания. Водата има стабилен физико-химичен състав и свойства и отговаря на изискванията на Наредбата към бутилираните натурални  минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели (ДВ, бр. 68 от 2004г., изм. и доп. бр. 22 от 2005г., изм. бр. 54 от 2006г.).

Б. Свойства

Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода се определят от нейната хипотоничност, наличието на хидрокарбонатни, сулфатни, натриеви и флуорни йони, и от персистирането на метасилициевата киселина. Питейното балнеолечение с този тип води оказва въздействие основно върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителна система. Спомага за намаляване на хиперацидитета на стомашния сок. Установява се слаб холеретичен и холецистокинетичен ефект, водещи до урегулиране на чревната моторика. Чувствително се увеличава диурезата и като последствие се засилва перисталтиката на уретерите. При инхалационно лечение се проявява секретолитичното действие на минералната вода. Водата притежава детоксичен ефект, обусловен от нейната хипотоничност и съдържание на метасилициева киселина в колоидално състояние. Наличието на флуор позволява прилагането на минералната вода за кариес профилактика. При продължително използване на водата с тази цел (месеци, години), количеството на приемания флуор не трябва да превишава 1.5 mg/дневно.

При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: бъбречно-урологични (бъбречно-каменна болест, хронични пиелонефрити, състояния след литотрипсия, следоперативни състояния и др.); жлъчно-чернодробни (жлъчнокаменна болест, хронични холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища, следоперативни състояния и др.); стомашно-чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, чревна болест, ентероколити, следоперативни състояния и др.); обменно-ендокринни (подагра, диабет); хронични професионални интоксикации, при лица експонирани на токсични вещества от фармацевтичната промишленост и др.

За питейното балнеолечение и балнеопрофилактика е необходимо спазването на строго определени методики и дозировки (количество на приетата вода, температура и начин на приемане, продължителност на лечебно-профилактичния курс).

При използване за инхалационно балнеолечение оказва благоприятно въздействие при хронични неспецифични възпалителни заболявания на горните дихателни пътища.

При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след съответно темпериране) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: на опорно-двигателния апарат (дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания – артрозоартрити, кохсартрози, ревматоиден артрит и др.); на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити и др.); на вътрешните органи (гастроинтестиналния тракт – хронични гастрити, колити, хронични холецистити и хепатити и др.); на пикочоотделителната система – хронични пиелонефрити с или без калкулоза, цистити, уретрити и др.); ортопедични (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния и др.).

Състав и свойства на натурална минерална вода „Велинград”

 

 

 

А. Състав:

АНИОНИ    mg/l    mmol/l    eg%   КАТИОНИ   mg/l   mmol/l    eg%
F                   4.40 0.232 10.12   NH4 0.00 0.000 0.00
Cl                  3.20 0.091 3.99   Li 0.05 0.007 0.31
Br                   0.000 0.00   Na 47.90 2.083 91.04
J                     0.000 0.00   K 1.23 0.031 1.37
SO4              31.70 0.330 28.83   Ca 2.50 0.062 5.45
CO3               27.00 0.450 39.34   Mg 0.50 0.021 1.82
HCO3             21.40 0.350 15.30   Fe 0.00 0.000 0.00
HSiO3            4.20 0.055 2.40   Mn 0.00 0.000 0.00
HS                0.00 0.000 0.00          
NO3            0.00 0.000 0.00          
NO2              0.00 0.000 0.00          
HPO4  0.02 0.000 0.02          

 

Микрокомпоненти ( mg/l )
Арсен ‹ 0.001   Олово ‹ 0.003
Антимон ‹ 0.001   Селен ‹ 0.001
Кадмий ‹ 0.0004   Живак ‹ 0.0001
Хром ‹ 0.005   Манган ‹ 0.001
Мед ‹ 0.005   Барий ‹ 0.001
Никел ‹ 0.002   Бор 0.08
      Цианиди ‹ 0.01

 

Радиологични показатели
Естествен уран 0.0003 mg/l
Радий226 0.09 Bq/l
Обща β – активност 0.11 Bq/l

 

Микробиологични показатели
Микробно число при 22˚С 0/см3
Микробно число при 37˚С 0/см3
Колиформи при 37˚С                                          0/250см3
Ешерихия при 43˚С 0/250см3
Ентерококи 0/250см3
Сулфитредуциращи клостридии 0/50см3
Псеудомонас аеругиноза 0/250см3

 

Общата минерализация на водата е 0.191 g/l. Характеризира се като изотермална, слабо минерализирана хидрокарбонатно-сулфатна натриева и флуорна, без санитарно-химични и микробиологични признаци на замърсяване. Съдържанието на изследваните микрокомпоненти и стойностите на радиологичните показатели са в границите на нормите за минерлани води. Водата има стабилен физико-химичен състав и свойства и отговаря на изискванията на БДС 14947-80 „Води натурални минерални питейни”. Наредба № 14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите и Наредба № 6 за бутилиране на натурални минерални води, за бутилиране като трапезна, натурална и газирана минерална вода и за производство на безалкохолни продукти.

Б. Свойства :

Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода се определят от нейната хипотоничност, наличието на хидрокарбонатни, сулфатни, натриеви, флуорни йони и метасилициева киселина. Питейното балнеолечение с този тип води оказва въздействие основно върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната система, спомага за намаляване хиперацидитета на стомашния сок. Установява се слаб холеретичен, холецистокинетичен и изразен диуретичен ефект. Наличието на метасилициева киселина определя благоприятното влияние при възпаления на кожата, както и при интоксикации. Флуорните йони определят възможностите за използване на водата за кариес профилактика. При инхалационното лечение се проявява секретолитичното и въздействие.

При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика оказва благоприятно въздействие при следните заболявания : бъбречно-урологични (бъбречно-каменна болест, хронични пиелонефрити, състояния след литотрипсия, следоперативни състояния и др.); стомашно-чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити, следоперативни състояния и др.); жлъчно-чернодробни ( жлъчнокаменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хроночни хепатити, дискинезии на жлъчните пътища, следоперативни състояния и др.); обменно-ендокринни (подагра, диабет), хронични професионални интоксикации, при работещи във вредна среда с тежки метали. Профилактично влияние срещу зъбен кариес. За питейното балнеолечние и балнеопрофилактика е необходимо спазването на строго определени методики и дозировки (количество на приетата вода, температура и начин на приемане, продължителност на лечебно-профилактичния курс).

При използване на инхалаторно балнеолечение оказва благоприятно въздействие при неспецифични заболявания на горните дихателни пътища (хронични ринити, риносинуити, ларингити, трахеити, трахеобронхити и др.).

При използване на външно балнеолечение и балнеопрофлактика оказва благоприятно въздействие при горепосочените заболявания на вътрешните органи и при следните заболявания : на опорно-двигателния апарат (хронични дегенеративни и възпалителни ставни заболявания, миозити, тендинити, тендиомиозити и др.); на периферната нервна система ( полирадикулоневрити, плексити и др.); гинекологични ( функционални нарушения в менструалния цикъл, хронични аднексити, ендометрити и др.).

Натуралната минерална вода от минерален водоизточник сондаж № 5 ” Горски пункт” находище на минерална вода „Велинград-Чепино”, гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, може да се използва по следните предназначения:

  1. За питейно и външно балнеолечение и балнеопрофилактика.
  2. Като натурална минерална вода на водоизточника или в бутилиран вид, вкл. и газирана

Състав и свойства на минерална вода „Девин”

 

 

А. Състав

АНИОНИ    mg/l    mmol/l    eg%   КАТИОНИ   mg/l   mmol/l    eg%
F                   4.00 0.211 5.983   NH4+ 0.00 0.000 0.000
Cl                  3.54 0.100 2.838   Li+ 0.042 0.006 0.212
Br                   0.00 0.000 0.000   Na+ 63.50 2.762 96.98
J                     0.00 0.000 0.000   K+ 0.72 0.018 0.647
SO42-              23.04 0.240 13.36   Ca2+ 1.20 0.030 2.103
CO32-               30.00 0.500 28.42   Mg2+ ‹ 0.050 0.000 0.000
HCO3             104.00 1.705 48.45   Fe+ ‹ 0.030 0.000 0.000
HSiO3            1.82 0.024 0.671   Mn2+ ‹ 0.010 0.000 0.000
HS                0.00 0.000 0.000          
NO3            0.00 0.000 0.000          
NO2               0.00 0.000 0.000          
HPO42-  0.00 0.000 0.000          

 

Микрокомпоненти ( mg/l )
Арсен  ‹ 0.010   Олово ‹ 0.010
Антимон ‹ 0.005   Селен ‹ 0.010
Кадмий ‹ 0.003   Живак ‹ 0.001
Хром ‹ 0.010   Манган ‹ 0.100
Мед ‹ 0.010   Барий ‹ 0.050
Никел ‹ 0.020   Бор  0.13
      Цианиди ‹ 0.010

 

Радиологични показатели
Обща α – аквивност ‹ 0.003 Bq/l
Обща β – активност 0,08±0,02 Bq/l
Радий226 0.07±0.03 mBq/l
Тритий ‹ 1.22 Bq/l
Естествен уран ‹ 0,000020±0.000005 mg/l
Обща индикативна доза 0.0143±0.0061 mSv/year

 

Микробиологични показатели
Общ брой на мезофилните аеробни микроорганизми при от 20 до 22ºС за 72ч. 0 КОЕ/см3
Общ брой на мезофилните аеробни микроорганизми при 37ºС за 24ч. 0 КОЕ/см3
Колиформи при 37 и 44.5ºС 0/250см3
Ешерхия коли при 37 и 44.5ºС 0/250см3
Ентерококи ( фекални стрептококи) 0/250см3
Сулфитредуциращи клострициди 0/50см3
Псеудомонас аеругиноза 0/250см3

 

Общата минерализация на водата е 0.280 g/l. Характеризира се като хипертермална, с ниска минерализация, хидрокарбонатна натриева и флуорна, съдържаща метасилициева киселина, без санитарни химични и микробиологични признаци на замърсяване. Съдържанието на изследваните микрокомпоненти и стойностите на радиологичните показатели са в границите на нормите за минерални води. Водата има стабилен физико-химичен състав и свойства и отговаря на изискванията на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели (ДВ, бр. 68 от 2004г., изм. и доп. бр. 22 от 2005г., бр. 54 от 2006г. и бр. 66 от 2008г.)

Б. Свойства

Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода се определят основно от нейната ниска минерализация и от наличието на хидрокарбонатни, сулфатни, натриеви и флуорни йони, както и персистирането на метасилициева киселина в колоидно състояние. Питейното балнеолечение с този тип води оказва въздействие върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната система. Установява се лекостепенно намаляване на хиперацидитета на стомашния сок, стимулиране кинетиката на жлъчните пътища и повишаване диурезата. Наличието на метасилициева киселина в колоидно състояние потенцира антивъзпалителния и детоксичен ефект на водата. Наличието на флуор позволява прилагането на минералната вода за кариес профилактика. При продължително използване на водата с тази цел (месеци, години), количеството на приемания флуор не трябва да надвишава 1.5 mg/дневно.

При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: стомашно-чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити и др.); жлъчно-чернодробни (жлъчнокаменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.); бъбречно-урологични (хронични пиелонефрити, хронични цистити, нефролитиаза, уролитиаза, състояния след дитотрипсия и др.); метаболитни (подагра, затлъстяване, захарен диабет); остеопороза от различен произход и др.

За питейното балнеолечение и балнеопрофилактика е необходимо спазването на строго определени методики и дозировки (количество на приетата вода, температура и начин на приемане, продължителност на лечебно-профилактичния курс).

При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след съответно темпериране) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: на опорно-двигателния апарат (дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания – артрозоартрити, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит и др.); на периферната нервна система (радикулити, плексити, полиневрити, дископатии и др.); на вътрешните органи (на пикочоотделителна система – хронични пиелонефрити с или без калкулоза, цистити, уретрити и др.; на гастроинтестиналния тракт – хронични гастрити, ентероколити, холецистити и хепатити и др.); гинекологични (хронични аднексити, ендометрити, функционални нарушения на менструалния цикъл и др.); дерматологични (хронични неспецифични дерматити).

Състав и свойства на натурална минерална вода „Банкя”

А. Състав

АНИОНИ                     mg/l   КАТИОНИ                       mg/l
F                   0.5   Na+ 68.1
Cl                  8.2   K+ 0.56
SO42-              62.1   Ca+ 3.4
CO32-               18.0      
HCO3             61.0      

Натурална минерална вода Банкя се добива от източник Иваняне, гр. Банкя. Характеризира се с изключително висока първоначална природна чистота, със стабилен физико-химичен състав и свойства и ниско съдържание на минерали. Естествената чистота на Банкя е резултат от голямата дълбочина, от която извира – 700 метра. Тя е бистра, безцветна, без мирис с приятен и свеж вкус. Ниската й минерализация (255.9 mg/l) я прави подходяща за всекидневна употреба.

Натурална минерална вода Банкя отговаря на изискванията на всички съществуващи стандартни и наредби у нас: БДС 14947-80 „Води натурални, минерални, питейни” (един от първите стандарти в Европа), „Наредба на МЗ N 14/87” с допълнение от 1995г., „Наредба на МЗ N 6/95” за бутилиране, както и на „Наредба за изискванията към бутилираните натурални, минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели” от 2004г.

Според директива 777/80 на ЕС за натурални, минерални, изворни и трапезни (1984) на базата на своята природна чистота, стабилност и подземен произход. Водата се характеризира като натурална минерална.

Б. Свойства:

Консумацията на натурална минерална вода спомага за обогатяване и регулация на организма, както и за уравновесяване на съществуващ недостиг на соли, подобряване на обмяната на йони и др.

Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода се определят от нейната хипотоничност и наличието на хидрокарбонатни, натриеви и флуорни йони, както и от персистирането на метасилициева киселина и радон. Питейното балнеолечение с този тип води оказва въздействие основно върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната системи. Спомага за намаляване на хиперацидитета на стомашния сок. Установява се лек холеретичен и холецистокинетичен ефект, водещи до урегулиране на чревната моторика. Усилва се диурезата, което предизвиква увеличаване елиминирането от организма на крайни продукти от обмяната на веществата. Радонът потенцира обмяната на веществата, поради което тези води са благоприятни за прилагане при метаболитен синдром. Наличието на флуор позволява прилагането на минералната вода за кариес профилактика.При продължително използване на водата с тази цел (месеци, години), количеството на приемания флуор не трябва да надвишава 1.5 mg/дневно.

При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: жлъчно-чернодробни (жлъчнокаменна болест, хронични холецистити, холангеохепатити, холангити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.); стомашно-чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити и др.); бъбречно-урологични (бъбречнокаменна болест, хронични пиелонефрити, цистити и уретрити и др.); обменно-ендокринни (обезитас, захарен диабет).

За питейното балнеолечение и балнеопрофилактика е необходимо спазването на строго определени методики и дозировки (количество на приетата вода, температура (35-36˚С) и начини на приемане, продължителност на лечебно-профилактичния курс).

При използване за външно балнеолечение и бланеопрофилактика (след съответно темпериране (35-36˚С)) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: на опорно-двигателния апарат (дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания – артрозоартрити, коксартрози, ревматоиден апарат, анкилозиращ спондилартрит и др.); на периферната нервна система(дископатии, радикулити, полирадикулити, плексити и др.); ортопедични (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния и др.); гинекологични (хронични аднексити, параметрити и др.).

 

Състав и свойства на минерална вода „Княжево”                                                                                                                   

 

 

А. Състав

АНИОНИ       mg/l  mmol/l  eg%   КАТИОНИ mg/l   mmol/l   eg%
F 0.2 0.011 0.60   NH4 0.0 0.000 0.00
Cl 2.8 0.078 4.48   Li 0.02 0.003 0.17
Br   Na 30.4 1.599 91.75
J   K 0.35 0.009 0.51
SO4 23.6 0.245 28.12   Ca 2.0 0.049 5.62
CO3 0.0 0.000 0.00   Mg 0.4 0.017 1.95
HCO3 68.1 1.117 64.10   Fe <0.03 0.000 0.00
HSiO3 3.6 0.047 2.70   Mn <0.002 0.000 0.00
HS          
NO3 0.0 0.000 0.00          
NO2 0.00 0.000 0.00          
HPO4          

 

Микрокомпоненти  (mg/l)
Арсен <0.001   Олово <0.003
Антимон <0.001   Селен <0.001
Кадмий <0.0004   Живак <0.0001
Хром <0.005   Манган <0.002
Мед <0.005   Барий <0.002
Никел <0.002   Бор <0.05
      Цианиди <0.01

 

Радиологични показатели
Обща α – активност <0.02Bq/l
Обща β – активност 0.04±0.01Bq/l
Радий226 <30mBq/l
Тритий <2Bq/l
Естествен уран <0.008mg/l
Радон222 7±1Bq/l

 

Микробиологични показатели
Общ брой на мезофилните аероби микроорганизми при 20±2°С за 72ч. <10КОЕ/см3
Общ брой на мезофилните аеробни микроорганизми при 37±1°С за 24ч. <5КОЕ/см3
Колиформи при 37°С 0/250см3
Ешерихия коли при 44°±0.5°С 0/250см3
Ентерококи 0/250см3
Сулфитредуциращи клостридии 0/250см3
Псеудомонас аеругиноза 0/50см3
  0/250см3

 

Общата минерализация на водата е 0.171 g/l. Характеризира се като хипотермална, слабо-минерализирана, хидрокарбонатно-сулфатна натриева, съдържаща метасилициева киселина, без санитарно-химични и микробиологични признаци на замърсяване. Съдържанието на изследваните микрокомпоненти и стойностите на радиологичните показатели са в границите на нормите за минерални води. Водата има стабилен физико-химичен състав и свойства и отговаря на изискванията НА Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели (ДВ, бр. 68 от 2004г., изм. И доп. Бр. 22 от 205г., изм. Бр. 54 от 2006г.).

 

Б. Свойства

 Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода се определят от нейната изразена хипотоничност , наличието на хидрокарбонатни , сулфатни и натриеви йони, както и от персистиране на метасилициева киселина. Питейното балнолечение с този тип води оказва въздействие основно върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителна системи. Водата има подчертано осмотично („извличащо”) влияние. Спомага за урегулиране на хиперацидитета на стомашния сок. Проявява слаб холеретичен и холецистокинетичен ефект. Чувствително увеличава диурезата и като последствие засилва перисталтиката на уретерите. При инхалационно лечение оказва секретолитично въздействие. Минералната вода от този водоизточник е една от най-слабо минерализираните в страната. Благодарение на хипотоничността си и на наличието на метасилициева киселина в колоидално състояние, водата притежава детоксичен ефект.

При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: бъбречно-урологични (бъбречнокаменна болест, хронични пиелонефрити, състояния след литотрипсия, следоперативни състояния и др.); жлъчно-чернодробни (жлъчнокаменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища, следоперативни състояния и др.); стомашно-чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити, следоперативни състояния и др.); обменно-ендокринни (подагра, диабет); хронични професионални интоксикации, при лица експонирани на токсични вещества от фармацевтичната промишленост и др.

 За питейното балнеолечение и балнеопрофилактика е необходимо спазването на строго определени методики и дозировки (количество на приетата вода, температура и начин на приемане, продължителност на лечебно-профилактичния курс).

 Използването на минералната вода за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика е по лекарско назначение, при спазването на строго определени методики и дозировки (количество на приетата вода, температура и начин на приемане, продължителност на лечебно-профилактичния курс).

 При използване за инхалаторно балнеолечение оказва благоприятно въздействие при хронични неспецифични възпалителни заболявания на горните дихателни пътища.

 При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след съответно темпериране) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: на опорно-двигателния апарат (дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания – артрозоартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит и др.); на периферната нервна система (дископатии, радикулити плексити и др.); на вътрешните органи (на гастроинтестиналния тракт – хронични гастрити и колити, хронични холецистити и хепатити и др.; на пикочоотделителната система – хронични пиелонефрити с или без калкулоза, цистити, уретрити и др.); ортопедични (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния и др.).